Notulen van de Algemene Ledenvergadering (Nederlandse Bridge Club Pattaya)
Maandag 24 september 2018 bij Tulip House, Jomtien Beach Road, Jomtien.

Bestuursleden aanwezig waren:
Hr. M Corporaal, Hr. F. Blokker, Mevr. D. de Vries, Hr. P. Wijnbergen
Wegens absentie van secretaresse mevr. N. Allaard, de hr. W. de Vries bood aan te notuleren.

a) De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen welkom.
 Het quorum 25% van de aktieve leden (40) was gehaald. 16 Leden waren aanwezig al dan
niet met een machtiging.
 De voorzitter dankte alle leden van het bestuur die het afgelopen jaar aktief waren.
b) Algemeen overzicht van de aktiviteiten over het afgelopen jaar.
 De hr. J. v.d. Pol en de hr. F. Blokker organiseerden een suksesvolle winter bridge drive in
januari 2018. 52 Leden hebben genoten van gezellig bridgen, de prachtige lokatie en het
lekkere eten. Er werd in 2 lijnen gespeeld: A en B.
 De hr. M. Corporaal regelde de suksesvolle zomer bridge drive bij Thai Garden Resort.
Hier speelden 32 leden verdeeld over lijn A en B.
 In april werd er 1 lokatie toegevoegd aan de al 2 bestaande lokaties. Er wordt nu
gespeeld : zondags bij Tulip House, dinsdags bij de hr. D. Bosma thuis en donderdags bij
Thai Garden Resort.
Wegens evt. andere drukke aktiviteiten op zondag, kan er af en toe niet gespeeld worden
op zondag bij Tulip House. Wanneer dat het geval is, worden de leden op tijd geinformeerd.

c) Verslag van de penningmeester.
 De penningmeester gaf een duidelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven over het
afgelopen jaar.
 Belangrijkste aandachtspunt: Er is een negatief inkomen wat veroorzaakt werd door extra
uitgaven i.v.m. de nieuwe speel lokatie, de aanschaf van wettelijk geregistreerde Thaise
speelkaarten en het lidmaatschap van de Chonburi League. Behalve het lidmaatschap van
de Chonburi League, zijn de andere kosten die gemaakt zijn niet struktureel en is de
verwachting dat dit jaar weer gebalanceerd afgesloten kan worden. Echter, een bedrag
zal opzij gezet worden voor de viering van het 15-jarig bestaan.

d) Verslag vande Kascommissie.
 De kascommissie , vertegenwoordigd door de hr. G.J. van der Heide, was uiterst tevreden
over de accuraatheid en het bijhouden van de boeken. Op het verzoek iets meer
gespecificeerde informatie te geven, werd snel en adequaat gereageerd. De Hr. van der

Heide deelde derhalve mede dat de boeken in goede orde bevonden werden en vroeg de
vergadering mevr. De Vries en het hele bestuur decharge te verlenen over het jaar
2017/2018
 Opmerking: de hr. J. v.d. Pol, die deel uitmaakte van de kascommissie, kon wegens
gezondheidsredenen niet bij de vergadering zijn. De vergadering wenste hem een spoedig
herstel toe.

e) Decharge van de penningmeester en het bestuur.
 De leden hebben unaniem vóór decharge van de penningmeester en het bestuur
gestemd.
 De voorzitter dankte de kascommissie, de penningmeester en het bestuur.

f) (Her-) verkiezing bestuursleden.
 Aftredend en niet herkiesbaar zijn : secretaresse mevr. N. Allaard en bestuurslid de hr. P.
Wijnbergen. De voorzitter dankte mevr. Allaard en de hr. Wijnbergen voor hun grote
inzet de afgelopen jaren. Unaniem werden de volgende nieuwe kandidaten gekozen:
Mevr. A. Lutjen, secretaresse en de hr. P. Glas bestuurslid lid. De hr. G. Verbruggen zal
indien aanwezig de heer P. Glas een handje helpen.
 De heer G. Barel en de hr. M. Pulles werden unaniem gekozen als nieuwe kascommissie.
 De hr. G. Verbruggen werd unaniem gekozen als wedstrijdleider, verantwoordelijke voor
alle bridge aktiviteiten.
 De voorzitter dankt alle aftredende bestuursleden hartelijk voor hun support de
afgelopen jaren en roept alle leden op ook support te verlenen.

g) Aktiviteiten plan voor het komend jaar.
 De NBCP wil dit jaar 2 bridge drives organiseren. De winter drive zal gehouden worden in
de 2e of 3e week van januari. Omdat de club afgelopen jaar 15 jaar bestond, wil het
bestuur de winter drive dit jaar speciaal maken. (idee-en en support zijn van harte
welkom). De zomer drive zal worden gehouden eind Julie of begin augustus bij Thai
Garden Resort.

h) Algemene opmerkingen van de voorzitter:
 De voorzitter wees er nogmaals op dat roken aan de bridgetafels niet is toegestaan.
 De voorzitter pleitte voor respect naar elkaar toe en onze normen en waarden hoog te
houden. De NBCP is een gezellige club waar vriendschappelijk en voor je plezier gespeeld
wordt. Het is belangrijk dat leden participeren en niet altijd het werk door dezelfde
mensen laat doen.
 Samen met de hr. G.J. van der Heide is de voorzitter aan het onderzoeken wat de voor-en
nadelen zijn om lid te worden van de Nederlands Bridge Bond (NBB). ‘n Voordeel zou
kunnen zijn dat de NBCP gebruik zou kunnen maken van de NBB website. Een ander

voordeel zou kunnen zijn dat spelers die lid zijn van de NBB bonus punten zouden kunnen
krijgen voor de spellen die zij bij onze club gespeeld hebben. Nadeel is het lidmaatschap
van 150 euro per jaar voor de club + 22 euro per jaar per lid. Voor niet leden zou ongeveer
40 Baht per keer betaald moeten worden, bovenop de knip. Hierover werd uitvoerig
gediscussieerd in de vergadering, maar er was geen consencus. Het belangrijkste
argument was dat het NBB lidmaatschap niet relevant is voor Nederlandse en niet-
Nederlandse spelers die in Pattaya wonen en nooit in Nederland spelen. Bovendien is de
website van de NBB in het Nederlands wat voor de niet-Nederlands sprekende leden on-
interessant is.

i) Rondvraag
 De hr. G. Verbruggen stelde voor een kompetitiereglement te introduceren. Dit zou
tijdens alle speeldagen gebruikt kunnen worden. Zodra deze regels in het Engels en
Nederlands beschikbaar zijn, kunnen ze toegepast worden als beslissend makend feit
tijdens oneenigheden aan de speeltafels. Dit voorstel werd unaniem aanvaard.
 De hr. C. Paparigian stelde voor een ad hoc commissie van 3 personen aan te stellen. Deze
commissie zou geinstalleerd worden onmiddellijk na afloop van de bridge, indien een
dispuut aan tafel niet tot ieders tevredenheid zou zijn afgehandeld. De beslissing van
deze commissie zou bindend moeten zijn. Dit voorstel werd uitgebreid tijdens de
vergadering besproken maar werd tegen gestemd.
 Namens alle leden dankte de hr. G. Barel alle bestuursleden voor hun toewijding en harde
werken. Dit werd met luid applaus ontvangen.
. De voorzitter dankte alle aanwezigen voor hun support en hoopt op een fantastich 2018/2019

Verslag van de jaarvergadering van de Nederlandse bridge vereniging d.d. 9 oktober 2017 in het Tulip House te Jomtien.

Aanwezig bridgecommissie leden: Noi Korevaar: president, Dinie de Vries: penningmeester,                 Kees Pruimers: vice president en secretaris, Fred Blokker:  spelleider, Paul Wijnbergen: materiaal beheer,  Nel Hilberts: notulist.

Leden bridge vereniging: Ton Tielen, Douwe Bosma, Rien Korevaar, Wim de Vries, Henri Allard,  Gert Jan van der Heide, Jan van der Pol, Matthieu Corporaal, Jan Hermans.

 1. opening door de voorzitter van deze jaarvergadering Kees Pruimers.

Kees heet allen van harte welkom. Kees legt de aanwezigen uit dat door de verandering van onze bridge club in een bridgevereniging deze jaarvergadering belangrijk is. Doel van deze vergadering is:

 1. het verkiezen van twee nieuwe leden van de bridgecommissie waarvoor stemming van de leden vereist is.

Hij verklaart dat er ieder jaar twee commissie leden zouden kunnen/moeten aftreden, echter deze commissieleden kunnen zich herkiesbaar stellen.

 1. Inzage voor de bridgeleden in het financiële verslag en kennisname van het verslag van de kascommissie.
 2. bespreking van wat er ter tafel komt.
 3. Algemeen overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Kees stelt dat er afgelopen jaar veel is veranderd i.v.m. de wijziging van club in vereniging. Door alle problemen met het verkrijgen van een vergunning om te mogen bridgen heeft er geen winterdrive plaatsgevonden.

Het spelen is hervat op drie locaties. A. Thai Garden resort (donderdagmiddag), B. Douwe’s huis (dinsdagmiddag), C. Dick’s restaurantje (zondagmiddag).

De zomerdrive was op 30 juli in het Thai Garden resort.

Kees bedankt Wim de Vries voor zijn grote hulp bij het opstellen van het reglement voor de vereniging en het verkrijgen van de nodige papieren.

 1. Verslag van de penningmeester.

Dinie verklaart dat het financieel boekjaar i.v.m. de veranderingen nu van 1 september tot 1 september loopt. Aangezien dit het eerste jaar is, dat dit het geval is, is er nog geen jaaroverzicht beschikbaar.

De bridge vereniging heeft een reserve van 170.000 baht. Dit bedrag zal niet meer worden verhoogd omdat het voldoende is om alle apparatuur te vervangen i.g.v. verlies, diefstal of veroudering. Deze reservering kan tevens worden aangewend indien er problemen zijn met de overheid en/of ter vrijwaring van de commissieleden.

Op 31 augustus was er 122.500 baht beschikbaar voor kosten en andere uitgaven.

Alle financiële verslagen zijn op aanvraag beschikbaar voor alle leden.

 1. Verslag van de Kascontrole Commissie

In zijn functie van kascommissie verklaart Douwe Bosma alle boekingen te hebben gecontroleerd en in orde bevonden.

Hij geeft het de commissieleden ter overweging de leden een nummer te geven ten einde de taak van de penningmeester te verlichten. De bridgecommissieleden zullen zich hier verder in verdiepen.

De kascontrole voor het boekjaar 2018 zal worden uitgevoerd door Gert Jan van der Heide en Jan van der Pol.

 1. Decharge van de Penningmeester

Dhr. Douwe Bosma  vraagt, in zijn functie als kascontroleur,  de commissie en de leden de Penningmeester  te dechargeren t/m 31 augustus 2017.

Ieder is hiermee akkoord.

Het verslag van de kascommissie is eveneens op aanvraag beschikbaar voor alle leden.

 1. Verkiezing en/of vervanging voor de vrijgekomen posities in het bestuur.

Dit jaar zijn de posities van Voorzitter en Penningmeester aan de beurt om te wisselen.

Noi Korevaar geeft aan her-verkiesbaar te zijn voor de post van Voorzitter. Hij wordt unaniem herkozen.

Dinie de Vries geeft aan herkiesbaar te zijn voor de post van Penningmeester. Zij wordt eveneens unaniem herkozen.

Kees Pruimers heeft aangegeven zijn taak als vice-voorzitter te willen neerleggen. Matthieu Corporaal is verkiesbaar voor deze post. Verder hebben zich geen gegadigden aangemeld.

Matthieu wordt unaniem gekozen.

De samenstelling van de bridgecommissie ziet er nu als volgt uit:

Noi Korvaar – Voorzitter

Matthieu Corporaal – Vice Vooritter

Dinie de Vries – Penningmeester

Kees Pruimers  - Secretaris, uitvoerend secretaris– Nel Hilberts

Fred Blokker – Spel manager en evenementen

Paul Wijnbergen – Materiaal beheer

 1. Activiteiten plan voor het volgend jaar

Op alle locaties zal het bridgen zoals gebruikelijk doorgang vinden. Er worden op dat gebied geen veranderingen verwacht of gepland.

De winterdrive wordt dit jaar georganiseerd door Jan van der Pol en Fred Blokker. Deze drive zal plaatsvinden in februari 2018. Dat de winterdrive dit jaar in februari plaatsvindt, heeft te maken met alle reeds geplande activiteiten van anderen in januari.

Jan van der Pol geeft aan dat hij teleurgesteld/verontwaardigd is over het feit dat hij van de bridgecommissie een datum in januari heeft op gekregen die achteraf niet haalbaar blijkt. Waarvoor excuses door de leden van de bridgecommissie.

De zomerdrive zal vermoedelijk in augustus plaatsvinden. Omdat het een jubileum betreft wordt gezocht naar een bijzondere locatie, cq invulling.

 1. Wat nog ter tafel komt.

Opmerking Ton Tielen – Het lijkt me niet terecht dat er op zondag in Dick’s restaurantje 20 bt. moet worden betaald en op de andere locaties 1 knip van de kaart ter waarde van 100 bt.

Antwoord van de voorzitter – de spelers betalen 20 bt. omdat er geen zaalhuur gevraagd wordt maar het wel verplicht is een lunch te gebruiken. De bridgeclub heeft dus geen kosten van zaalhuur.

Jan Hermans, die deze zondagen tezamen met Maryse Miot organiseert, geeft aan de bijdrage van de spelers te zullen verhogen naar 50 bt. Henri zal op de website vermelden dat de voorwaarden om te kunnen spelen op zondag bij Dick’s restaurant dus 50 bt. bedragen + de verplichting er de lunch te gebruiken.

Dinie de Vries maakt de leden attent op de werkzaamheden van Henri aan de website. Waarvoor dank.

Jan van der Pol vraagt of er nog extra aandacht wordt besteed aan het werk dat Kees voor de club heeft gedaan. Dit staat op de rol voor de winterdrive.

Rien Korevaar geeft aan de uitslagen niet op de website te kunnen vinden. Deze staan er wel op. Tevens wil hij liever ook de website kunnen zoeken op b.v. een naam. Hij kiest voor 4 azen. Henri zal dit aanpassen. De website kan dus nu niet alleen gezocht worden op bridge Pattaya, Nederlandse bridge Pattata etc maar ook op 4 azen.

Douwe vraagt of er nog een mogelijkheid is dat de Nederlandse Bridge vereniging weer bridge club wordt en hoe de contacten met Mevr. Vallapa, ons contact in Bangkok verlopen.

Kees geeft aan dat de contacten uitstekend zijn maar dat er vooralsnog geen wijzigingen verwacht worden. Matthieu zal als nieuwe vice voorzitter de contacten met Bangkok nu onderhouden. Kees zal hem hierbij adviseren en steunen.

Dinie geeft aan dat het systeem met de knipkaarten op nummer als registratie middel veel tijd vergt en erg onhandig is. Zij stelt voor de spelers een lidmaatschapskaart met nummer en naam te geven. Zij zal dit samen met Wim verder uitwerken.

Discussie over de vraag of het juist is dat op de zondagmiddag bepaalde bridgers niet welkom zijn. Het is binnen de bridge vereniging gebruikelijk dat spelers die zich niet aan de geldende gedragscode houden, door de commissie geschorst kunnen worden. In dit geval is daar geen sprake van.

Echter is er de ontstaansgeschiedenis van het spelen bij Dick’s restaurantje op zondag. Dit is jaren geleden gestart als bridgemiddagje onder vrienden. En als zodanig functioneert het eigenlijk nog altijd. De Thaise inval en de noodzaak papieren te hebben om te mogen bridgen, heeft dat iets veranderd. Maar uiteindelijk is de zondagmiddag bridge nog steeds een bridgemiddag onder vrienden.